Foto Herbert SVATUNEK Foto: Herbert SVATUNEK, 5. Oktober 2011
Mähnenrobbe